Huishoudelijk reglement tussenschoolse opvang

 1. Het overblijven wordt georganiseerd door de Stichting Tussenschoolse Opvang (TSO). Deze stichting bestaat uit een lid van de ouderraad, een lid namens de overblijfkrachten, ouders en een adviserend lid van de directie van de St. Bavoschool te Rijsbergen. De contacten dienen bij voorkeur zoveel mogelijk te lopen via de contactpersonen die vermeld staan op deze website. Praktische zaken kunt u bespreken met de co├Ârdinator of overblijfkrachten zelf. Via deze website dient u uw kinderen aan- of af te melden. Zie de details hieromtrent bij punt 5 van dit huishoudelijk reglement.
 2. Overblijvers worden via deze website opgegeven. U dient bij aanmelding door te geven op welke dagen uw kinderen overblijven. Bij een wijziging of einde van het overblijven dient u dit via de website door te geven. Ruilen is niet mogelijk en bij ziekte vervalt de dag. Er wordt geen restitutie gegeven als een kind een of meerdere dagen niet komt overblijven. Extra overblijven moet via de website aangemeld worden. Betaling voor overblijven geschiedt via maandelijkse incasso. Indien incasso niet mogelijk blijkt en betaling op een andere manier uitblijft, kan het kind geweigerd worden tijdens het overblijven.
 3. Incidenteel overblijven is mogelijk door aanmelding via de website en wordt na afloop van de maand of het schooljaar geïncasseerd.
 4. Voor het controleren op de aan- en afwezigheid van de overblijvende kinderen is de nauwkeurige medewerking van zowel de leerkrachten als de ouders van groot belang! Om 12.00 uur wachten de overblijvende kinderen in hun klaslokaal. De leerkracht verifieert het aantal overblijvende kinderen aan de hand van de presentielijst. Daarna controleert de overblijfkracht en blijft bij de kinderen in de klas. Hieronder leest u wat exact van u wordt verwacht.
 5. Om correcte lijsten te kunnen maken is het noodzakelijk dat de overblijfkrachten exact weten welke kinderen uit welke klassen die dag zullen overblijven. Hiervoor is de medewerking van de ouder nodig. Van de kinderen met een abonnement is bij ons bekend op welke dagen zij overblijven. Echter, mocht uw kind om welke reden dan ook op de gegeven dag niet overblijven, dan moet dit via de website worden doorgegeven. Dit geldt ook voor ziekmeldingen! Incidenteel overblijven dient uiterlijk om 10.00 uur op de dag van overblijven te worden aangemeld.
 6. Tijdens het overblijven gelden de gedragsregels zoals die normaal op deze school worden gehanteerd en de overblijvende kinderen mogen het schoolplein niet verlaten.
 7. Kinderen staan onder toezicht van overblijfkrachten. Zij zien erop toe dat de regels worden nageleefd. Om het overblijven voor alle kinderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen zijn de zogenaamde strafkaarten (gele en rode kaarten) ingevoerd. Indien een kind zich buitensporig storend gedraagt kan het een gele strafkaart krijgen. Er wordt allereerst contact gelegd met de ouders en daarna wordt de gele kaart verzonden. De gele kaart dient als een waarschuwing voor het kind en as informatievoorziening voor de ouders. De ouder ondertekent de gele strafkaart en geeft deze de eerstvolgende overblijfkeer mee terug.
  Verandert het gedrag van het kind na 2 gele kaarten niet, dan volgt een rode kaart. Mocht een kind een rode kaart krijgen dan wordt contact opgenomen met de ouders en worden de consequenties besproken. Het kind mag dan tijdelijk niet overblijven. Hiervoor wordt geen restitutie verleend.
 8. Tijdens het overblijven eten de kinderen in twee groepen, eerst de onderbouw en daarna de bovenbouw. De kinderen eten in de klas. Kinderen nemen een eigen lunchpakket mee, voor wat betreft de samenstelling gelden de adviezen zoals de school die verstrekt. Geef kinderen een gezonde lunch mee, met eventueel een klein snoepje of koekje en zeker geen lollies. Broodtrommels en eventuele bekers dienen voorzien te zijn van de naam. Tijdens het overblijven wordt melk, thee en water en 1 x per week fruit verstrekt. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen drinken, maar mogen ook zelf drinken meenemen. In de vergoeding voor het overblijven zijn de kosten voor melk/thee en fruit meegerekend.
 9. Hoewel de overblijfgelegenheid voor alle kinderen toegankelijk is, stimuleren wij onnodig overblijven niet. Als een kind tussen de middag naar huis kan, dan heeft dit de voorkeur, zodat het beperkte aantal plaatsen beschikbaar is voor kinderen bij wie de noodzaak wel aanwezig is. De kinderen zijn tijdens het overblijven verzekerd zoals in de schoolgids staat vermeld.
 10. De stichting is niet verantwoordelijk voor schade/verlies van kostbare eigendommen, zoals telefoons etc.
 11. Bij fraude wordt direct de toegang tot overblijven ontzegd.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de stichting.
 13. Met klachten kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de stichting. Zij staan vermeld op de website. Dit kan ook via email: tsobestuur.sintbavo@spoz.nl